tlo efqm podstrona

Doskonałe organizacje = doskonałe wyniki

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (FRUE) jest Krajowym Partnerem Fundacji EFQM w Polsce. Oferuje pomoc doradczą w ciągłym doskonaleniu organizacji różnego rodzaju (duże organizacje, MSP, administracja publiczna, itd.) z wykorzystaniem metodyki i narzędzi EFQM.

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY ORGANIZACJI

Diagnozę organizacji wykonujemy metodą ekspercką lub też w formie samooceny EFQM, prowadzonej przez liderów organizacji.

W zależności do poziomu dojrzałości organizacji, stosujemy odpowiednie narzędzia EFQM: szybki test, kwestionariusz lub matryca oceny organizacji.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy organizacja uzyskuje obraz swoich silnych stron i obszarów w których istnieje potencjał do doskonalenia oraz profil punktowy w skali Modelu EFQM.

BENCHMARKING Z WIODĄCYMI ORGANIZACJAMI EUROPEJSKIMI

Wyniki diagnozy umożliwiają ustalenie pozycji organizacji na tle najlepszych organizacji europejskich. FRUE pomaga w identyfikacji dobrych praktyk organizacji przy pomocy narzędzia RADAR oraz w benchmarkingu z wiodącymi krajowymi i europejskimi organizacjami – laureatami nagrody EFQM.

Benchmarking jest pomocny w ustaleniu obszarów do doskonalenia, które mają strategiczne znaczenie dla organizacji i umożliwia skorzystanie z cudzych doświadczeń (dobrych praktyk).

ZAPLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW DOSKONALĄCYCH

FRUE pomaga w zaplanowaniu portfela projektów doskonalących i w precyzyjnym określeniu celu i zakresu każdego z projektów z wykorzystaniem narzędzia DMAIC.

Realizacja projektów prowadzona jest przez zespoły projektowe monitorowane przez FRUE, zgodnie z ustalonym z organizacją planem.

Efekty realizacji projektów doskonalących oceniane są poprzez powtórną diagnozę organizacji przeprowadzoną przez jej liderów w formie samooceny EFQM.

APLIKOWANIE O PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIA I  NAGRODĘ EFQM

W zależności od stopnia zaawansowania organizacji na drodze do doskonałości może się ona ubiegać o uzyskanie prestiżowych wyróżnień lub nagrody EFQM:

Wyróżnienia „Za zaangażowanie w doskonalenie” (Commited to Excellence) na poziomie realizacji projektów doskonalących (C2E projects) lub oceny całej organizacji (C2E 2*)

Wyróżnienia „Uznanie za doskonalenie” na poziomie 3, 4 lub 5 gwiazdek (Recognised for Excellence 3*,4*,5*)

Nagrody Doskonałości EFQM (EFQM Excellence Award)

SZKOLENIA

Na wszystkich etapach doskonalenia FRUE zapewnia odpowiednio dobrane szkolenia dla liderów i uczestników projektów doskonalących.

Szkolenie wprowadzające nt. Modelu EFQM;

Szkolenie przygotowawcze do samooceny EFQM;

Szkolenie nt. planowania i realizacji projektów doskonalących z zastosowaniem narzędzi RADAR DMAIC;

Szkolenie „Liderzy Doskonałości” (Leaders 4 Excellence) prowadzone na licencji Fundacji EFQM;

Gwarantujemy wysokie zaangażowanie liderów i pracowników w doskonalenie zarządzania prowadzone z naszą pomocą.

Nasi konsultanci posiadają wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w zakresie oceny organizacji przy pomocy Modelu EFQM (EFQM Master Class Assessor) i licencję na prowadzenie szkoleń Liderów Doskonałości EFQM.  Nasz konsultant,  Tadeusz Buchacz,  jest asesorem Nagrody Doskonałości EFQM (EFQM Excellence Award) i regularnie prowadzi ocenę organizacji aplikujących o tę nagrodę.

Tadeusz Buchacz kierował kilkudziesięcioma projektami doskonalenia zarządzania przy pomocy Modelu EFQM w organizacjach z sektora biznesu oraz z sektora administracji publicznej, które osiągnęły sukcesy na drodze do doskonałości potwierdzone nagrodami lub wyróżnieniami EFQM, m.in.:

PrzedsiębiorstwoWyróżnienie
FIAT Auto PolandFinalista Nagrody Doskonałości EFQM
(EFQM Excellence Award Finalist)
Urząd Miasta w DzierżoniowieFinalista Nagrody Doskonałości EFQM
(EFQM Excellence Award Finalist)
Volkswagen Motor PolskaWyróżnienie “Uznanie za doskonalenie 5*”
(Recognised for Excellence 5 *)
Citibank HandlowyWyróżnienie “Uznanie za doskonalenie 5*”
(Recognised for Excellence 5 *)
Schenker DBWyróżnienie “Uznanie za doskonalenie 5*”
(Recognised for Excellence 5 *)
EdF Polska (EC Wybrzeże)Wyróżnienie “Uznanie za doskonalenie 4*”
(Recognised for Excellence 4*)
EdF Polska (Cergia)Wyróżnienie “Uznanie za doskonalenie 4*”
(Recognised for Excellence 4*)
MPWiK WrocławWyróżnienie “Uznanie za doskonalenie 4*”
(Recognised for Excellence 4*)

EFQM

DZIELI SIĘ TYM, CO DZIAŁA

Europejska Fundacja EFQM pomaga w doskonaleniu organizacji z wykorzystaniem Modelu Doskonałości EFQM, kompleksowego narzędzia zarządzania, stosowanego przez ponad 30 000 organizacji w Europie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat rozwijaliśmy Model wykorzystuje doświadczenia i wiedzę najlepszych organizacji, w celu zapewnienia, że odzwierciedla on rzeczywistość.

Aby pomóc we wdrażaniu Modelu zapewniamy szkolenia, narzędzia oceny oraz możliwość aplikowania o nagrody i wyróżnienia. Ale naszą prawdziwą zaletą jest gromadzenie dobrych praktyk i integrowanie ich w ramach oferowanego portfela produktów EFQM. Europejska Fundacja EFQM, organizacja członkowska nienastawiona na zysk (non-profit), dzieli się tym, co działa poprzez studia przypadków, seminaria on-line, grupy robocze, konferencje i tematyczne spotkania. Tworzymy sieć organizacji światowej klasy oraz ich liderów, którzy podzielają naszą pasję dla organizacyjnej doskonałości.

Wierzymy, że Model EFQM jest uniwersalnym modelem pomagającym udoskonalić każdą organizację. Szerzenie entuzjazmu naszych członków, ich motywacji oraz wyników, które osiągają – oto cel naszej pracy w EFQM.

MODEL DOSKONAŁOŚCI EFQM

PODSTAWY MODELU

Model Doskonałości EFQM jest oparty na zbiorze europejskich wartości, które po raz pierwszy zostały wyrażone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (1953 r.) oraz w Europejskiej Karcie Społecznej (zrewidowanej w 1996 roku). Konwencja ta została ratyfikowana przez 47 państw członkowskich Rady Europy, a jej postanowienia zostały włączone do krajowych systemów ustawodawczych.

Podstawowe zasady doskonałości EFQM odwołują się do praw człowieka i zakładają, że są one powszechnie stosowane.

Doskonałe organizacje osiągają i utrzymują najwyższy poziom wyników, który spełnia lub przekracza oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

POTRZEBA ISTNIENIA MODELU

Każda organizacja niezależnie od sektora, w którym działa, wielkości, struktury, bądź stopnia dojrzałości musi zbudować odpowiedni system zarządzania, aby osiągnąć sukces. Model Doskonałości EFQM jest praktycznym narzędziem nienarzucającym gotowych rozwiązań ale dającym możliwość:

 • Oceny, w jakim miejscu na drodze do doskonałości organizacja się znajduje oraz zrozumienie swoich kluczowych mocnych stron i potencjalnych braków w odniesieniu do ustalonej wizji i misji.
 • Zapewnienia jednolitego słownictwa i sposobu myślenia na temat organizacji, co ułatwia skuteczne przekazywanie idei, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
 • Integracji istniejących i planowanych inicjatyw, unikanie ich dublowania się i identyfikację braków.
 • Stworzenia podstawowej struktury dla systemu zarządzania organizacją.

MODEL DOSKONAŁOŚCI EFQM

Chociaż istnieje wiele powszechnie stosowanych narzędzi i technik zarządzania, Model Doskonałości EFQM zapewnia całościowe spojrzenie na organizację i może być wykorzystany do określenia stopnia integracji i wzajemnego uzupełniania się. Dlatego też, Model może być stosowany w połączeniu z dowolną ilością narzędzi, w zależności od potrzeb i funkcji organizacji, jako rama spinająca wszelkie działania prowadzące do trwałej doskonałości.

Doskonałe organizacje osiągają i utrzymują najwyższy poziom wyników, który spełnia lub przekracza oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

Wszystkie organizacje starają się osiągnąć sukces, niektórym się to nie udaje, niektóre odnoszą okresowe sukcesy, ale ostatecznie znikają z rynku, a tylko nieliczne osiągają trwały sukces, zdobywając zasłużony szacunek i podziw.

Fundacja EFQM została utworzona w celu uznawania i promowania trwałego sukcesu oraz dostarczania wytycznych tym, którzy pragną go osiągnąć. Ten cel realizowany jest przez zestaw trzech zintegrowanych komponentów, które składają się na Model Doskonałości EFQM:

 • Podstawowe zasady doskonałości: zasady, które są niezbędnym fundamentem dla osiągnięcia trwałej doskonałości przez każdą organizację.
 • Model Doskonałości EFQM: struktura pomagająca organizacjom zastosować podstawowe zasady oraz układ logiczny RADAR w praktyce.
 • Układ logiczny RADAR: dynamiczny model oceny i silne narzędzie zarządzania, które stanowi podstawę wspierającą organizację w radzeniu sobie z wyzwaniami stojącymi przed nią, gdy zaczyna realizować swoje dążenia do osiągnięcia trwałej doskonałości.

Korzystanie z tych trzech zintegrowanych komponentów pomaga organizacjom każdej wielkości i ze wszystkich sektorów w dokonaniu porównania z cechami, właściwościami i osiągnięciami doskonałych organizacji. Mogą one wykorzystać te komponenty do rozwijania kultury doskonałości, zapewniania spójności stylu zarządzania, pozyskiwania dobrych praktyk, stymulowania innowacji i poprawy wyników.

Wykorzystywany we właściwy sposób, Model Doskonałości EFQM wraz z powiązanym z nim układem logicznym RADAR i podstawowymi zasadami doskonałości daje pewność, że wszystkie praktyki zarządzania stosowane przez organizację tworzą spójny system, który jest ciągle doskonalony i który pozwala zrealizować zamierzoną strategię organizacji.

Wersja Modelu EFQM, logiki RADAR i podstawowych zasad z 2013 roku opiera się na wieloletnim doświadczeniu i bierze pod uwagę obecne i przyszłe wyzwania organizacji.

TWORZENIE WARTOŚCI DLA KLIENTA

Doskonałe organizacje konsekwentnie tworzą wartość dla klientów poprzez rozumienie, przewidywanie i spełnianie ich potrzeb i oczekiwań oraz wykorzystywanie wszelkich szans pojawiających się w tym zakresie.

ZAPEWNIANIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI

Doskonałe organizacje mają pozytywny wpływ na otaczający je świat doskonaląc swoje wyniki i jednocześnie poprawiając warunki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne w społecznościach, w których działają.

ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI ORGANIZACJI

Doskonałe organizacje rozwijają swe zdolności efektywnie zarządzając zmianą wewnątrz i na zewnątrz granic organizacyjnych.

WYKORZYSTYWANIE KREATYWNOŚCI I INNOWACJI

Doskonałe organizacje tworzą coraz większą wartość i osiągają coraz lepsze wyniki poprzez ciągłe doskonalenie i systematyczne innowacje wprowadzane dzięki wykorzystaniu kreatywności zainteresowanych stron.

PRZYWÓDZTWO OPARTE NA WIZJI, INSPIRACJI I UCZCIWOŚCI

Doskonałe organizacje mają liderów, którzy kształtują przyszłość i realizują zamierzenia, pełniąc rolę wzorów do naśladowania pod względem wartości i etyki.

ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE

Doskonałe organizacje są powszechnie znane ze swojej zdolność do identyfikowania i skutecznego reagowania na pojawiające się szanse i zagrożenia.

ODNOSZENIE SUKCESÓW DZIĘKI TALENTOM PRACOWNIKÓW

Doskonałe organizacje cenią swoich pracowników i tworzą kulturę upełnomocnienia, zapewniającą osiąganie celów zarówno organizacyjnych, jak i osobistych.

UTRZYMYWANIE DOSKONAŁYCH WYNIKÓW

Doskonałe organizacje trwale osiągają doskonałe wyniki, które spełniają zarówno krótko- jak i długookresowe potrzeby zainteresowanych stron w otoczeniu, w którym działają.

 1. PRZYWÓDZTWO

Doskonałe organizacje mają liderów, którzy kształtują przyszłość i realizują zamierzenia pełniąc rolę wzorów do naśladowania w zakresie wartości i etyki oraz budzą zaufanie w każdych okolicznościach. Liderzy są elastyczni i sprawiają, że organizacja przewiduje i reaguje na zmiany w odpowiednim czasie, co zapewnia jej ciągły sukces.

 1. STRATEGIA

Doskonałe organizacje wdrażają swoją misję i wizję poprzez opracowanie strategii skoncentrowanej na zainteresowanych stronach. Polityki, plany, cele i procesy są opracowywane i wdrażane w celu realizacji strategii.

 1. PRACOWNICY

Doskonałe organizacje cenią swoich pracowników i tworzą kulturę, która umożliwia osiąganie celów organizacyjnych i osobistych we wzajemnie korzystny sposób. Organizacje te rozwijają kompetencje swoich pracowników i propagują zasady sprawiedliwości i równości. Dbają o swoich pracowników, komunikują się z nimi, wynagradzają ich i wyrażają im uznanie w sposób, który ich motywuje i sprawia, że pracownicy z zaangażowaniem wykorzystują swoje umiejętności i wiedzę dla dobra organizacji.

 1. PARTNERSTWO I ZASOBY

Doskonałe organizacje planują i zarządzają relacjami z partnerami zewnętrznymi i dostawcami oraz zarządzają wewnętrznymi zasobami w celu wspierania strategii i polityk oraz zapewnienia efektywności procesów. Zapewniają również skuteczne zarządzanie swoim wpływem na środowisko i społeczeństwo.

 1. PROCESY, PRODUKTY I USŁUGI

Doskonałe organizacje projektują, zarządzają i doskonalą procesy w celu generowania coraz większej wartości dla klientów i innych stron zainteresowanych.

 1. KLIENCI – WYNIKI

Doskonałe organizacje osiągają i utrzymują bardzo dobre wyniki, które spełniają lub przekraczają potrzeby i oczekiwania klientów.

 1. PRACOWNICY – WYNIKI

Doskonałe organizacje osiągają i utrzymują bardzo dobre wyniki, które spełniają lub przekraczają potrzeby i oczekiwania pracowników.

 1. SPOŁECZEŃSTWO – WYNIKI

Doskonałe organizacje osiągają i utrzymują bardzo dobre wyniki, które spełniają lub przekraczają potrzeby i oczekiwania odpowiednich stron zainteresowanych w ramach społeczeństwa.

 1. WYNIKI BIZNESOWE

Doskonałe organizacje osiągają i utrzymują bardzo dobre wyniki, które spełniają lub przekraczają potrzeby i oczekiwania biznesowych stron zainteresowanych.

Układ logiczny RADAR jest dynamicznym modelem oceny i silnym narzędziem zarządzania zapewniającym ustrukturyzowane podejście do badania osiągnięć organizacji.

Na najwyższym poziomie układ logiczny RADAR wskazuje, że organizacja powinna:

Określić wyniki (Results), jakie zamierza osiągnąć w ramach swojej strategii.

Zaplanować i stworzyć spójny zestaw solidnych podejść (Approaches), aby uzyskiwać wymagane wyniki teraz i w przyszłości.

Wdrażać (Deploy) podejścia w sposób systematyczny, aby zapewnić ich zastosowanie.

Oceniać i doskonalić (Assess and Refine) stosowane podejścia w oparciu o monitorowanie i analizę osiąganych wyników oraz ciągłe uczenie się.

© 2017 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Page generated in 0,339 seconds. Stats plugin by www.blog.ca