Dobre praktyki

Dobre praktyki to procesy, metody i narzędzia zarządzania, które przynoszą doskonałe wyniki i mogą być stosowane przez różne organizacje.

Fundacja pomaga w benchmarkingu i wymianie dobrych praktyk między organizacjami krajowymi i europejskimi prowadząc własne działania takie jak:

Excellence Forum

Głównym celem inicjatywy Excellence Forum (EF) jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami, które wierzą, że ciągłe doskonalenie i rozwój to podstawowy sposób osiągania długoterminowej, trwałej konkurencyjności. Uczestnikami EF są organizacje produkcyjne i usługowe z terenu południowo-zachodniej Polski. EF mają charakter seminariów połączonych na ogół ze zwiedzaniem firmy – gospodarza Forum. W latach 2014-2015 odbyły się 3 seminaria; kolejne planowane jest w końcówce 2016 roku.

Projekty benchmarkingowe

Fundacja zaprasza organizacje uczestniczące w Excellence Forum do realizacji projektów benchmarkingowych, w grupach obejmujących do 5 organizacji. Tematyka projektów zależy od potrzeb i zainteresowań organizacji. Stałymi elementami projektu benchmarkingowego są:

  • Utworzenie zespołu benchmarkingowego złożonego z przedstawicieli organizacji uczestniczących w projekcie
  • Diagnoza obszaru będącego tematem projektu, przeprowadzona w uczestniczących organizacjach przy wykorzystaniu Modelu EFQM
  • Przegląd dobrych praktyk dotyczących diagnozowanego obszaru, przy wykorzystaniu zasobów EFQM
  • Adaptacja i wdrażanie dobrych praktyk w organizacjach uczestniczących w projekcie
  • Podsumowanie projektu benchmarkingowego wraz z oceną wyników przy pomocy RADARu.

Warsztaty tematyczne

W ramach doskonalenia organizacji z wykorzystaniem Modelu EFQM eksperci Fundacji prowadzą warsztaty dla kadry kierowniczej i specjalistów na temat wykorzystania dobrych praktyk w takich m.in. obszarach , jak: przywództwo, strategia, procesy, itp.

EFQM zachęca organizacje do korzystania z dobrych praktyk poprzez:

  • Budowę kryteriów Modelu, które odzwierciedlają dobre praktyki wiodących organizacji europejskich
  • RADAR inspirujący do uczenia się na dobrych wzorach innych organizacji

EFQM identyfikuje dobre praktyki stosowane przez organizacje będące laureatami Nagrody Doskonałości EFQM, opisuje je i udostępnia społeczności EFQM w bazie wiedzy.

Członkowie społeczności EFQM dzielą się wzajemnie dobrymi praktykami poprzez: Excellance:

  • Wizyty benchmarkingowe
  • Biuletyn elektroniczny Excellence in Action
  • Doroczną konferencję FORUM EFQM

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Chcesz się więcej dowiedzieć o Dobrych Praktykach?