Pobierz model EFQM

Udostępniamy Państwu skróconą wersję Modelu EFQM.
Pełna wersja Modelu znajduje się na stronie głównej Fundacji.

O EFQM

EFQM (www.efqm.org) – organizacja non profit z siedzibą w Brukseli jest liderem w doskonaleniu organizacji z wykorzystaniem Modelu EFQM – kompleksowego narzędzia zarządzania, stosowanego przez ponad 30000 organizacji w Europie i Świecie.

EFQM (The European Foundation for Quality Management) została utworzona w październiku 1989 roku, kiedy to szefowie 67 europejskich przedsiębiorstw podpisali Politykę EFQM i zadeklarowałi zaangażowanie dla realizacji misji i wizji EFQM,

Fundacja EFQM powołała zespół ekspertów ze świata akademickiego i świata biznesu, który opracował Model EFQM, zastosowany po raz pierwszy jako podstawa do oceny przedsiębiorstw w ramach European Quality Award w 1992 roku,

Od tego czasu Model był zmieniany i adaptowany do realiów świata biznesu, posłużył jako pomoc dla tysięcy organizacji, od bardzo znanych jak Robert Bosch, BMW, Philips do tych mniejszych i działających lokalnie.

EFQM tworzy społeczność światowej klasy organizacji które podzielają pasję do doskonalenia.
EFQM rozpowszechnia dobre praktyki zarządzania, a także razem ze swoimi parterami przyznaje prestiżowe wyróżnienia oraz EFQM Global Award.

Model EFQM

Model EFQM jest praktycznym narzędziem umożliwiającym organizacji:

Model EFQM jest globalnie rozpoznawalnym narzędziem wspierającym organizacje w zarządzaniu zmianami i doskonaleniu ich wyników.

Model określa ramy procesu zarządzania i buduje podstawy do osiągania długoterminowego sukcesu oraz zrównoważonego rozwoju organizacji.

Zbudowany zgodnie z koncepcją desing thinking Model EFQM pomaga w procesie zmian, transformacji i przełomowym myśleniu, które stanowią codzienne wyzwania dla współczesnych
organizacji.

Podsumowując, Model EFQM umożliwia organizacji osiągnięcie sukcesu, określając jej miejsce na drodze do tworzenia trwałej wartości poprzez identyfikację silnych stron, obszarów do doskonalenia i potencjalnych rozwiązań, zapewniających znaczącą poprawę bieżącej działalności i wyników.

Korzyści ze stosowania Modelu EFQM:

  • uzyskanie  całościowego obrazu organizacji identyfikacja mocnych stron i obszarów do poprawy;
  • benchmarking z wiodącymi organizacjami na świecie;
  • identyfikacja i dzielenie się dobrymi praktykami;
  • zwiększenie zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie;
  • poprawa wewnętrznej komunikacji;
  • poprawa wyników biznesowych;
  • wzrost satysfakcji stron zainteresowanych.

Obszary Modelu EFQM

Struktura Modelu EFQM oparta jest na prostej logice zadawania trzech pytań:
– dlaczego (why) ?
– jak (how) ?
– co (what) ?
Kluczowy w Modelu EFQM jest związek pomiędzy celem i strategią organizacji a sposobem tworzenia trwałej wartości dla jej najważniejszych interesariuszy oraz osiągania wybitnych rezultatów.

Kryteria Modelu EFQM

Kryteria Modelu EFQM umożliwiają menedżerom zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych między tym, jak ich organizacja działa a wynikami jakie osiąga. Kryteria wraz z powiązanym z nimi narzędziem RADAR zapewniają, że wszystkie praktyki zarządzania stosowane przez organizację tworzą spójny system, który jest ciągle doskonalony i który pozwala zrealizować zamierzoną strategię organizacji.

Narzędzie RADAR

RADAR to akronim używany do opisania logiki narzędzia diagnostycznego, które zostało opracowane przez EFQM, aby pomóc każdej organizacji:
• lepiej zarządzać aktualnym sposobem pracy;
• diagnozować swoje mocne strony i możliwości doskonalenia.

Na najwyższym poziomie logika RADAR wskazuje, że organizacja powinna :
• Określić rezultaty (Results), które zamierza osiągnąć w ramach swojej strategii,
• Posiadać podejścia (Approaches), które będą dostarczać wymagane rezultaty, zarówno obecnie, jak i w przyszłości;
• Wdrożyć (Deploy) te podejścia w sposób odpowiedni;
• Oceniać (Assess) i doskonalić (Refine) zastosowane podejścia w celu ciągłego uczenia się i poprawy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ