Kontynuacja współpracy z EFQM – Wizyta na EFQM Forum

 

Model Doskonałości EFQM jest oparty na zbiorze europejskich wartości, które po raz pierwszy zostały wyrażone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (1953 r.) oraz w Europejskiej Karcie Społecznej (zrewidowanej w 1996 roku). Konwencja ta została ratyfikowana przez 47 państw członkowskich Rady Europy, a jej postanowienia zostały włączone do krajowych systemów ustawodawczych. Podstawowe zasady doskonałości EFQM odwołują się do praw człowieka i zakładają, że są one powszechnie stosowane. Doskonałe organizacje osiągają i utrzymują najwyższy poziom wyników, który spełnia lub przekracza oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

Każda organizacja niezależnie od sektora, w którym działa, wielkości, struktury, bądź stopnia dojrzałości musi ustanowić odpowiedni system zarządzania, aby osiągnąć sukces. Model Doskonałości EFQM jest praktycznym narzędziem nienarzucającym gotowych rozwiązań ale umożliwiającym organizacjom:

  • Ocenę, w jakim miejscu na drodze do doskonałości organizacja się znajduje oraz zrozumienie swoich kluczowych mocnych stron i potencjalnych braków w odniesieniu do ustalonej wizji i misji.
  • Zapewnienie jednolitego słownictwa i sposobu myślenia na temat organizacji, co ułatwia skuteczne przekazywanie idei, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
  • Integrację istniejących i planowanych inicjatyw, unikanie ich dublowania się i identyfikację braków.
  • Zapewnienie podstawowej struktury dla systemu zarządzania organizacją.

 

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia EFQM Assessor Training dla MPWiK S.A. we Wrocławiu

 

Szkolenie dla asesorów EFQM lub Europejskiej Fundacji ds. Zarządzania Jakością jest specjalnie zaprojektowane dla tych, którzy chcą zostać profesjonalnymi asesorami EFQM. Szkolenie pomaga rozwinąć podstawowe umiejętności asesorów u ludzi, aby mogli oni dokonywać samooceny, oceny wewnętrznej i oceny zewnętrznej innych organizacji. Dzięki modelowi doskonałości EFQM szkolenie zapewnia dogłębne doświadczenie (zarówno teoretyczne, jak i praktyczne) w ocenie organizacji.

 

 

 

 

 Projekt doradczy EFQM dla MPWiK S.A. we Wrocławiu, zakończony uzyskaniem oceny Recognized for Excellence 5 Stars

Ocena EFQM uznana za doskonałość jest kompleksowym i kompletnym przeglądem wszystkich aspektów firmy. Uwzględnia strategiczne wyzwania i cele organizacji jako integralną część procesu wraz z przeglądem wyników i wyników. Recognized for Excellence 5 Stars jest przeznaczony dla organizacji, które mają już solidny system zarządzania i które chcą otrzymywać wartościowe strategiczne i operacyjne informacje zwrotne na temat swoich praktyk zarządzania i wydajności.

Dogłębna ocena obejmuje 3 do 5-dniową ocenę na miejscu przeprowadzoną przez zespół 3 do 5 przeszkolonych przez EFQM profesjonalnych asesorów. Firma otrzymuje kompleksowy raport zwrotny zawierający podsumowanie wykonawcze odzwierciedlające strategiczne wyzwania i cele firmy. Organizacja zostaje uwzględniona w Globalnym Indeksie Doskonałości EFQM z unikalnym i elastycznym profilem dla lepszej widoczności.

Projekt prowadzony był w 2017roku przez Fundację Rozwoju Uniwersytety Ekonomicznego, ale zakończony oceną został w 2018 roku przez inną organizację.

Współorganizacja konferencji „Zmiana Warunkiem Sukcesu 2017”,

W dniach 4-5 grudnia odbyła się XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja ZMIANA WARUNKIEM SUKCESU, która w tym roku odbywała się pod hasłem „kierunki strategicznych transformacji przedsiębiorstw”. Słowo wstępne – jak zawsze – wygłosił prof. Jan Skalik, twórca Katedry Projektowania Systemów Zarządzania, jej wieloletni kierownik, a obecnie Honorowy Przewodniczący jej Rady Naukowej. Wystąpienie Profesora miało charakter wspomnieniowy i podsumowujący dwadzieścia lat dorobku naszych konferencji.

Uczestnicy jubileuszowej konferencji dyskutowali o zmiennej istocie strategii, wyzwaniach cyfrowej transformacji w ujęciu zarządczym, modelach pracy, sieciach organizacyjnych a także sieciach neuronowych, i m.in. o kocie Schrödingera.