Projekty eksperckie Aquanet, BZWBK, DEKRA Certification

Projekty realizowane były przez środowisko naukowe Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego dla podmiotów zewnętrznych. Opierały się na przeprowadzeniu analizy sieci organizacyjnych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych, a także opracowaniu wyników badań.

Aquanet  należy do ścisłej czołówki firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Jest największą w Wielkopolsce spółką zajmująca się uzdatnianiem i dostarczaniem zimnej wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, a także świadczeniem usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Jest to spółka akcyjna z całkowicie polskim kapitałem.

BZWBK obecnie Santander Bank Polska SA.  Grupa kapitałowa Santander Bank Polska S.A. skupia spółki zajmujące się działalnością maklerską, zarządzaniem aktywami, funduszami inwestycyjnymi, leasingiem, faktoringiem, usługami ubezpieczeniowymi bancassurance oraz private bankingiem.

DEKRA w Polsce jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie – światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa, specjalistycznych audytów, certyfikacji systemów zarządzania, badania i certyfikacji wyrobów, rozwoju personelu oraz inspekcji i nadzorów technicznych, rzeczoznawstwa i nadzorów inwestycyjnych.

 Darowizna od firmy KRD BIG S.A. na rzecz Instytutu Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dzięki pomocy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego Instytut Marketingu otrzymał nowe wyposażenie wraz ze sprzętem audiowizualnym sali wykładowej. Całe to wyposażenie znajduje się w Sali 3B, przed którą również znajduje się tablica upamiętniająca sponsora donatora Macieja Kaczmarskiego, prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

Kontynuacja współpracy z EFQM – status Narodowej Organizacji Partnerskiej

Fundacja promująca doskonałość biznesową z siedzibą w Brukseli. Wizyta przedstawicieli Fundacji na EFQM Forum.

Sponsoring polskojęzycznej wersji Modelu Doskonałości EFQM

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu udostępniła Model nieodpłatnie na stronie http://fundacja.ue.wroc.pl/index.php/efqm/model-efqm-2/

 

Uzyskanie możliwości prowadzenia ocen organizacji według schematów Committed to Excellence oraz Recognized for Excellence

Committed to Excellence AssessmentTo metoda, opierająca się na przygotowaniu krótkiego dokumentu opisującego organizację i przesłaniu go do wstępnej oceny. Dwuosobowy zespół asesorów EFQM zrealizuje jednodniową wizytę w celu przeprowadzenia 6 wywiadów tematycznych. Na ich podstawie zostanie dokonana ocena organizacji, która będzie zawarta w raporcie opartym na dziewięciu  kryteriach Modelu Doskonałości EFQM

Committed to Excellence Project ValidationPo zakończeniu samooceny konieczne jest określenie priorytetów w kontekście doskonalenia. Następnie w ciągu od 6 do 12 miesięcy należy wdrożyć trzy projekty doskonalące, które odwołują się do wcześniej określonych priorytetów.

Recognised for Excellence zapewnia analizę wyników organizacji i uznanie dla jej osiągnięć na podstawie zewnętrznej, obiektywnej oceny, która tworzy ramę dla zwiększenia konkurencyjności, skuteczności i efektywności. Narzędzie to daje możliwość zrozumienia, jak obecne praktyki zarządzania przekładają się na rezultaty oraz możliwości uczenia się i doskonalenia.

Udział w konferencji Polskiej Nagrody Jakości w dniu 11.11.2018  – wystąpienie  pt. „Business Excellence – od jakości do doskonałości”

 

Przedstawiciele Fundacji zaangażowali się  merytorycznie w konferencje. Przygotowali ciekawą prelekcję, którą zaprezentowali podczas wydarzenia.

 

Negocjacje dotyczące połączenia PNJ i EFQM w jednolity schemat oceny

 

Polska Nagroda Jakości to wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom za wdrażanie filozofii TQM, czyli Zarządzania przez Jakość. Nagroda została ustanowiona 7 marca 1995 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań oraz Fundację Teraz Polska. Oparta jest na założeniach zarządzania przez jakość oraz modelu doskonałości EFQM.

Nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą oraz uhonorowanie członków Zarządu Fundacji medalami za zasługi dla jakości

 

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc blisko 160 organizacji biznesowych – 67 Izb branżowych, 63 Izb regionalnych, 21 Izb bilateralnych,7 pozostałych organizacji (stowarzyszenia, związki pracodawców, fundacje).